Vecsaules pamatskola

Slider

Tālr.: 26388608 

Vārda dienu šodien svin: Agne, Agnese, Agnija

No 2020. gada 5. maija līdz 8. maijam (attālināti) un no 2020. gada 21. septembra līdz 25. septembrim (klātienē) Vecsaules pamatskolā notika skolas akreditācija.

Skolas akreditācija notiek reizi sešos gados, to veic Izglītības kvalitātes dienests. Akreditācijas laikā notiek skolas darbības jomu un skolas īstenoto izglītības programmu kvalitātes izvērtēšana.

Pirms akreditācijas skola administrācija veido skolas darba pašvērtējuma ziņojumu, kurā detalizēti atspoguļo pēdējo trīs gadu skolēnu mācību sasniegumus, un skolas darbības kvalitātes izvērtējumu septiņās skolas darbības jomās.

Akreditācijas laikā skolā strādāja ekspertu komisija triju cilvēku sastāvā. Eksperti vēroja skolotāju vadītās mācību stundas dažādos mācību priekšmetos. Komisija iepazinās ar skolas dokumentāciju, informatīvo datu bāzi par skolas darbību, tās rezultātiem un izvērtējumu, intervēja skolas administrāciju, pedagogus, darbiniekus, vecākus, skolas pašpārvaldes pārstāvjus, kā arī Bauskas novada domes un Izglītības pārvaldes atbildīgos speciālistus. Vērtēšanas procesā tika izmantoti arī skolā veiktās anketēšanas rezultāti. Akreditācijas gaitā eksperti salīdzināja gūtās informācijas atbilstību skolas veidotajam pašvērtējuma ziņojumam, noteica skolas darba stiprās puses un sasniegumus un sniedza ieteikumus uzlabojumiem.

Skolas darbības jomu vērtēšanā tika izmantota četru vērtējuma līmeņu skala septiņpadsmit kritērijos. Akreditācijas komisijas vērtējums bija iepriecinoši labs, Kopsavilkuma tabulā redzams, ka sešpadsmit kritērijos skolas darbs novērtēts ar labi, vienā kritērijā ļoti labi:

Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)

Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis

 

Nepietiekami

Pietiekami

Labi

Ļoti labi

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas

   

x

 

2. Mācīšana un mācīšanās:

 

2.1. Mācīšanas kvalitāte

   

x

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte

   

x

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

   

x

 

3. Izglītojamo sasniegumi:

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

VĒRTĒ APRAKSTOŠI

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

VĒRTĒ APRAKSTOŠI

4. Atbalsts izglītojamajiem

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

   

x

 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

   

x

 

4.3. Atbalsts personības veidošanā

   

x

 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

   

x

 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

   

x

 

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

VĒRTĒ APRAKSTOŠI

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

   

x

 

5. Izglītības iestādes vide

 

5.1. Mikroklimats

     

x

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

   

x

 

6. Izglītības iestādes resursi

 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

   

x

 

6.2. Personālresursi

   

x

 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

   

x

 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

   

x

 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām

   

x

 

Kopsavilkumā 17 vērtēšanas kritēriji

   

16

1

Ekspertu komisijas ziņojumā sniegts detalizēts skolas darbības izvērtējums visās jomās un akcentētas skolas darba stiprās puses:

Kritērijs

Iestādes stiprās puses

4.4

Karjeras izglītībā ir uzkrāta teicama metodiskā bāze un atrasti atbilstoši sadarbības partneri. Izglītības iestādes metodiskais darbs ir uzskatāms kā daļa no novada metodiskā darba kopumā.

4.6

Vienots, saliedēts un savstarpējā ciešā un sistēmiskā sadarbībā balstīts atbalsta komandas darbs.

5.1.

Izglītības iestādē ir vērojams ļoti pozitīvs mikroklimatss gan darbinieku, gan izglītojamo, to likumisko pārstāvju savstarpējās attiecībās.

5.2.

Izglītības iestādē ir kvalitatīvi sakopta un uzturēta vide gan izglītības iestādes telpās, gan izglītības iestādes ēkai pieguļošā teritorijā.

6.1., 7.2.

Izglītības iestādes vadība sekmīgi iesaista mācību vides un materiāli tehnisko resursu attīstībā izglītības iestādes darbiniekus. Piemēram, mācību priekšmeta mājturība un tehnoloģijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidē u.tml.

Ar akreditācijas rezultātiem iepazīstināts pedagogu un darbinieku kolektīvs, izsakot pateicību par godprātīgi veiktu darbu. Ar akreditācijas komisijas ziņojumu iespējams iepazīties šeit:Akreditācijas komisijas ziņojums

Vecsaules pamatskolas direktore Lilija Bula

E- klase

lejupielāde

             2020./2021. mācību gads

 

1.-8. klasei mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā

9. klasei mācības beidzas

2021. gada 14. maijā, mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā

Rudens brīvdienas

19.10.2020.-23.10.2020.

Ziemas brīvdienas

21.12.2020.-01.01.2021.

Pavasara brīvdienas

15.03.2021.-19.03.2021.

Vasaras brīvdienas

01.06.2021.-31.08.2021.

Uzdevumi.lv

lejupielāde

Seko mums Facebook

Pasākumu kalendārs

kalendars

 

Stundu laiki

(no 01.09.2020.)

0.

7.45

8.25

1.

8.30

9.10

2.

9.20

10.00

3.

10.10

10.50

4.

11.05

11.45

5.

12.00

12.40

6.

12.55

13.35

7.

13.40

14.20

8.

14.25

15.05

Stundu saraksts

stundusaraksts

Autobusa saraksts

 

busins

Piektdienās autobuss kursē uz:

  • Bausku plkst. 13.00
  • Vidiņiem plkst. 13.00
  • Jaunsauli plkst. 13.40

Skola2030

logo

Bauskas novads

bauska logo

Uzņemšana

Skola 848x508

No skolas sākas ceļš